LASERSKO SKENIRANJE

Lasersko skeniranje terena predstavlja modernu tehnologiju za prikupljanjе prostornih podataka u formi koordinata tačaka u prostoru. Prikupljaju se informacije o obliku i eventualno izgledu objekata iz realnog sveta. Prikupljeni podaci se mogu zatim koristiti za konstruisanje digitalnih, dvodimenzionalnih crteža ili trodimenzionalnih modela koji imaju širok opseg primene. Prednost laserskog skeniranja u odnosu na ostale tehnologije prikupljanja prostornih podataka je u činjenici da se ovim putem može snimiti veliki broj tačaka, sa visokom tačnošću, za relativno kratko vreme.

Oprema

Laboratorija za geoinformatiku poseduje terestrički laserski skener Leica ScanStation P20 koji se koristi za izvođenje nastave, izradu diplomskih radova i naučno-istraivački rad. U tabeli su prikazane osnovne karakteristike uređaja.

Naziv: Leica ScanStation P20
Rezolucija: najviša 0.8 mm na 10 m, najniža 50mm na 10m
Domet: min. 0.4m, max 120m
Brzina: do milion tačaka u sekundi
Field of view: 360 horizontalno, 270 vertikalno
Tačnost koordinata: 3mm na 50m, 6mm na 100m
Uglovna tačnost: 8” horizontalna, 8” vertikalna
Prečnik zraka na izlasku iz skenera: <= 2.8mm
Divergencija zraka: 0.2mrad
Kamera: 5 megapiksela

Lasersko skeniranje

Softver

Za obradu podataka dobijenih laserskim skeniranjem koriste se vodeći open-source i komercijalni softverski alati. Laboratorija za geoinformatiku poseduje ugovore o akademskim licencama sa kompanijama Leica, TerraSolid, i Hexagon.

Leica

Terrasolid

Hexagon

Galerija

Lasersko skeniranje

Kampus Univerziteta u Novom Sadu

LiDAR snimanje kompletnog područja kampusa Univerziteta u Novom Sadu je izvršeno aprila 2017. Kao rezultat snimanja su dobijeni detaljan oblak tačaka (40 tačaka po kvadratnom metru) i ortofoto plan (20cm). U toku je izrada detaljnog 3D modela kampusa, koji će biti publikovan na ovom sajtu u CityGML formatu. Oblak tačaka je publikovan kroz Potree web viewer i možete ga pogledati klikom na link.

Centar Novog Sada

Centar Novog Sada je snimljen istog dan, kao i univerizetski kampus. Ovaj oblak tačaka je takođe publikovan kroz Potree web viewer i možete ga pogledati klikom na link.

Lasersko skeniranje
Lasersko skeniranje

Petrovaradinska tvrđava

U okviru iste kampanje snimljeno je i područje Petrovaradinske tvrđave. Podatke možete pogledati klikom na link.

Petrovaradin – podgrađe

Pored podataka dobijenih snimanjem iz vazduha, deo Petrovaradina ispod tvrđave (podgrađe), je snimljen i terestrički. Dva skupa podataka su spojena u celinu, a deo rezultata možete videti klikom na link.

Lasersko skeniranje
Lasersko skeniranje

Snimanje dalekovoda

U okviru laboratorije za geoinformatiku je vršena obrada dalekovoda koji su obuhvatili visoko naponske vodove od 110kV, 220kV i 400kV. Deo podataka je publikovan Potree web viewer i možete ga pogledati klikom na link.

Projekti

  • Lasersko skeniranje
  • Lasersko skeniranje
  • Lasersko skeniranje
  • Lasersko skeniranje
  • Lasersko skeniranje

Avionsko lasersko skeniranje

U okviru laboratorije za geoinformatiku su rađeni brojni projekti obrade podataka dobijenih avionskim laserskim skeniranjem, LiDAR-om. Naši eksperti učestvuju u svim fazama projekta snimanja od pripreme snimanja, preliminarne obrade podataka, kalibracije, klasifikacije, izrade proizvoda za isporuku, vizualizacije i publikacije podataka.

Snimanje mreže dalekovoda

Projekti su obuhvatili snimanje visoko naponskih vodova od 110kV, 220kV i 400kV. Za snimanje je korišćen integrisani sistem koji se sastojao od laserskog skenera Riegl LMS-Q680i, dve digitalne kamere DigiCAM H39 (nadirna i nagnuta), termalne kamere DigiTHERM i GPS-IMU sistema. S obzirom na to, prikupljeni su podaci u obliku obalka tačaka, digitalnih vertikalnih i kosih snimaka, termalnih snimaka i trajektorija leta. Nakon obrade podataka su proizvedeni kalibrisani i klasifikovani oblaci tačaka, digitalni ortofoto, 3D modeli dalekovoda (stubovi i vodovi) i susednih objekata, podužni profili dalekovoda sa označenim relevantim podacima, georeferencirani vertikalni i kosi snimci, georeferencirani termalni video.