Vizualizacija geopodataka

– Kartografska vizualizacija

Vizuelizacija geopodataka

-Model bazirana vizualizacija geopodataka

-Virtuelna realnost

-Proširena realnost