Geoinformatika

GIS model podataka omogućava da geografski objekti na lokacijama u stvarnom svetu budu digitalno predstavljeni i uskladišteni u bazi podataka tako da mogu biti apstraktno predstavljeni na karti.

Ovako predstavljeni podaci mogu biti ulaz u brojne analize podataka kako bi se rešio određeni problem.

GIS model podataka može biti:

 • Rasterski model podataka
 • Vektorski model podataka
Geoinformatika

Rasterski model

 • Područje je pokriveno mrežom (najčešće) kvadratnih ćelija jednake veličine –pikseli

Tipovi formata: GeoTIFF, IMG , JPEG2000, TIFF sa TFW world fajlom, JPEG sa JGW world fajlom

Geoinformatika

Vektorski model

Fundamentalni koncept vektorskog modela je taj da se svi geografski objekti u realnom svetu mogu predstaviti kao:

 • Tačke (čvorovi): naselja, aerodromi, drveće, stubovi…
 • Linije (lukovi): vodotoci, ulice, odvodi…
 • Poligoni (područja): zemljišne parcele, gradovi, okruzi, šume, tipovi stena…

Tipovi formata: GML, Shapefile, DGN, DWG, GeoJSON…

Geoinformatika

CAD alati

 • Prikaz podataka u slojevima. Slojevi (levels) se koriste za razdvajanje delova crteža. Kada crtež postane složeniji, na ovakav način se može kontrolisati prikaz objekata. Slojevi mogu da budu prikazani različitim bojama, debljinom i stilom linije, mogu da budu skriveni ili prikazani u određenom momentu.
Geoinformatika

Konverzija podataka

 • Vektor u vektor
 • Raster u raster
 • Vektor u raster
 • Raster u vektor
Geoinformatika

Standardi iz oblasti geoprostornih podataka

Geoinformatika

GeoTools je java biblioteka otvorenog koda za izradu GIS aplikacija i rukovanje geoprostornim podacima

GeoTools biblioteka  implementira OGC specifikacije

 • Učitavanje shapefile-ova
 • Kreiranje shapefile-ova
 • Kreiranje geometrija
 • Transformacije koordinatnih sistema
 • Preklapanje rastera i vektora
 • Definisanje stilova prikaza
 • Učitavanje podataka sa WMS
Geoinformatika
Geoinformatika