detekcija objekata podzemne infrastrukture

TEHNOLOGIJA SKENIRANJA GEORADAROM (Ground Penetrating Radar – GPR) – detekcija objekata podzemne infrastrukture, strukturnih promena (objekata/zemljišta) i karakteristika zemljišta

Detekcija objekata podzemne infrastrukture

OPREMA i SOFTVER

Laboratorija za geoinformatiku poseduje sledeće uređaje i softver za akviziciju podataka u podpovršinskim slojevima zemljišta

 

 1. Georadar (GPR) – HARDVER
  1. Upravljačko-akviziciona jedninica
  2. Antenski monostatički sklopovi: 200, 400 i 900MHz
  3. Sinhronizovana akvizicija (georeferenciranje) sa GNSS/TS uređajima
  4. Prateći pribor (vozila, kablovi, Data Logger, baterije…)
  5. Karakteristike:
   1. Domet: do 8m
   2. Rezolucija detekcije: 2.5 – 10cm
 • Relativna dubina: 1 – 10cm
 1. Položajna tačnost: do 10cm
 2. Brzina akvizicije: do 5km/h

 

 1. Georadar (GPR) – SOFTVER
  1. Licencirani softver: RADAN
  2. Open source: MatGPR, GPRMax
  3. Razvoj sopstvenih modula za analizu i obradu

 

 1. Elektromagnetni lokator (EML)
  1. Sistem prijemnik-predajnik sa 2 horizontalna i 1 vetrikalnim kalemom
  2. Sinhronizovana akvizicija (georeferenciranje) sa GNSS uređajima
  3. Electronic Marker System (EMS) tehnologija
Detekcija objekata podzemne infrastrukture

PRIMENE TEHNOLOGIJE SKENIRANJA GEORADAROM – PROJEKTI

 

 1. Detekcija objekata podzemne infrastrukture
  1. Detekcija i lokalizacija trase postojećeg podzemnog voda
  2. Analiza buduće (projektovane) trase podzemnog voda
  3. Analiza i lociranje svih postojećih podzemnih vodova (objekata) na definsanoj površini
  4. Detekcija i identifikacija zatrpanih objekata (šahtovi, bunari, arheološki artefakti, ostaci zidova, podzemni prolazi, podrumi…)
  5. Detekcija curenja cevovoda (oštećenja voda)

 

 1. Analiza strukturnih promena (objekata/zemljišta)
  1. Analiza stanja unutrašnje strukture odbrambenih nasipa
  2. Analiza stanja unutrašnje strukture klizišta
  3. Analiza stanja unutrašnje strukture betonskog plašta tunela i okolnog zemljišta
  4. Analiza stanja unutrašnje strukture betonskih konstrukcija (stubovi, mostovi, trotoari…)
  5. Analiza uticaja irigacije/agrohemikalija na razvoj volumena korenovog sistema
  6. Analiza stanja strukture deponija smeća

 

 1. Analiza karakteristika zemljišta
  1. Određivanje debljine litoloških slojeva zemljišta (komasacija)
  2. Određivanje vrste zemljišta u litološkom sloju (komasacija)
  3. Detekcija nivoa podzemnih voda (do dubine 6m)
  4. Određivanje debljine sedimenta u rekama, kanalima i jezerima
  5. Određivanje zapreminskog udela vlage u zemljištu (hidrološke karakteristike)
  6. Određivanje prostorne distribucije vode/agrohemikalija u zemljištu
  7. Geološka istraživanja (struktura stena i zemljišta)

 

 

 1. Analiza karakteristika saobraćajnica
  1. Analiza stanja puteva, pista, saobraćajnica svih vrsta, trotoara
  2. Analiza stanja železničkog nasipa (balasta)

 

 1. Ostale primene
  1. Arheološka istraživanja
  2. Fornezička istraživanja
  3. Detekcija minsko – eksplozivnih sredstava
  4. Analiza stanja i strukture naslaga leda

1.1. Podzemni vodovi – optički vodovi

1.2. Podzemni vodovi – toplovod

1.3. Podzemni vodovi – 3D model

2. Unutrašnja struktura nasipa

3. Analiza sedimenta u Dunavu